Deelnemers
voorwaarden

Artikel 1 – Toepasselijkheid

1.1 Deze deelnemersvoorwaarden (‘de voorwaarden’) zijn van toepassing op de op deelnemersovereenkomst. Onder deelnemer wordt verstaan iedere natuurlijke persoon die voor zichzelf dan wel voor iemand die daartoe zelf niet bevoegd is, de deelnemersovereenkomst heeft ondertekend. Onder ‘Zwembad de Watertuin’ wordt verstaan de contractpartij uit de deelnemersovereenkomst. De uit deze voorwaarden voortvloeiende bevoegdheden van Zwembad de Watertuin, komen eveneens toe aan de medewerkers van Zwembad de Watertuin in de accommodatie.

1.2 Naast deze voorwaarden kunnen, indien uitdrukkelijk schriftelijk aangegeven, aanvullende (actie) voorwaarden van Zwembad de Watertuin van toepassing zijn. Mochten er tussen de aanvullende voorwaarden en deze voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven deze voorwaarden, tenzij schriftelijk anders is bepaald.

1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.

Artikel 2 – Verplichtingen en rechten deelnemer

2.1 De deelnemer is verplicht de huisregels, die voor de accommodatie gelden, na te leven. De huisregels zijn beschikbaar bij de receptie en te lezen op de website van Zwembad de Watertuin. ( www.de-watertuin.nl )

2.2 De deelnemer dient de aanwijzingen van Zwembad de Watertuin op te volgen.

2.3 Aan de deelnemer wordt eenmalig kosteloos een Zwembad de Watertuin-bewijs verschaft, die tijdens elk bezoek door de deelnemer ter registratie en controle voor de paslezer gehouden dient te worden dan wel dient de deelnemer in het bezit te zijn van een ander geldig toegangsbewijs.  Zonder geldig toegangsbewijs kan de deelnemer geen gebruik maken van de faciliteiten van de accommodatie.

2.4 Het Zwembad de Watertuinbewijs is strik persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden.

2.5 Bij verlies , beschadiging of diefstal van het Zwembad de Watertuinbewijs ontvangt de deelnemer na betaling van de administratiekosten een nieuw Zwembad de Watertuin-bewijs.

2.6 Op verzoek van Zwembad de Watertuin dient de deelnemer zich te legitimeren, indien de deelnemer weigert zijn legitimatiebewijs te tonen, is Zwembad de Watertuin gerechtigd de deelnemer de toegang tot de accommodatie te ontzeggen.

2.7 Het recht op deelname aan de activiteiten kunnen door de deelnemer niet worden overgedragen aan een  derde.

Artikel 3- Verplichtingen en rechten van Zwembad de Watertuin

3.1 Zwembad de Watertuin behoudt zich het recht voor de accommodatie tijdelijk vrij te maken in onder andere de volgende situaties:

* ( inter-) nationale/stedelijke (sport)evenementen in de accommodatie

* noodzakelijke wijzigingen/werkzaamheden aan de accommodatie

* algemeen belang

3.2 De openingstijden van de accommodatie worden door Zwembad de Watertuin vastgesteld en kunnen nimmer tot een aanspraak op restitutie van de contributie leiden. Zwembad de Watertuin kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de geboden faciliteiten en openingstijden. Zwembad de Watertuin zal de voorgenomen wijzigingen binnen een redelijke termijn van tevoren op genoegzame wijze aankondigen.

3.3 Zwembad de Watertuin is gerechtigd de kosten van onderhoud en herstel, die gemaakt worden als gevolg van het oneigenlijk gebruik van de accommodatie door de deelnemer, volledig op de deelnemer te verhalen.

3.4 Zwembad de Watertuin heeft steeds vrije toegang tot alle ruimtes van de accommodatie en de daarbij horende ruimten en zij is gerechtigd maatregelen te treffen, welke zij in het belang van een goed en ordelijk gebruik van de accommodatie noodzakelijk acht.

3.5 Zwembad de Watertuin verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van de deelnemers in verband met het beheer van de relatie met de deelnemer en de uitvoering van de overeenkomst. De persoonsgegevens worden door Zwembad de Watertuin strikt vertrouwelijk bewaard en alleen gebruikt voor bovengenoemde doeleinden. De deelnemer stemt ermee in dat Zwembad de Watertuin persoonsgegevens bekend maakt aan haar leveranciers of aan derden, indien dit noodzakelijk is in het kader van voorgenoemde doeleinden. De deelnemer kan zelf op elk gewenst tijdstip middels een schriftelijk verzoek aan de directie van Zwembad de Watertuin aangeven dat de gegevens van de deelnemer uit de bestanden van Zwembad de Watertuin dienen te worden gewijzigd, aangevuld of verwijderd, zoals aangegeven in het privacy statement  van Zwembad de Watertuin. ( administratie@de-watertuin.nl ). Dit privacy statement maakt onlosmakelijk onderdeel uit van deze deelnemersvoorwaarden.

Artikel 4 – contributie en betaling

4.1 De deelnemer dient de op grond van de deelnemersovereenkomst verschuldigde contributie te voldoen op de wijze zoals in de deelnemersovereenkomst is beschreven.

4.2 Indien betaling plaatsvindt middels automatische incasso, dan wordt deze maandelijks uitgevoerd. De deelneer dient ten tijden van de incassering te zorgen voor een toereikend saldo op zijn bankrekening. Indien, om welke reden dan ook, het verschuldigde bedrag niet door Zwembad De Watertuin Rucphen kan worden geïncasseerd, worden er door het zwembad De Watertuin aan de deelnemer storno- c.q. administratiekosten in rekening gebracht indien de deelnemer niet uiteindelijk, overeenkomstig het bepaalde in art. 4.5, aan zijn betalingsverplichting voldoet.

4.3 De deelnemer blijft de contributie verschuldigd indien hij om welke reden dan ook een of meerdere keren niet deelneemt aan de in de deelnemersovereenkomst aangegeven activiteit, tenzij het zwembad De Watertuin de deelnemer schriftelijk van zijn betalingsverplichting ontheft. Het is niet mogelijk om het recht op deelname aan de  activiteiten over te dragen aan een derde.

4.4 De hoogte van de contributie geldt, behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomst, voor de duur van een jaar, maar kan tussentijds worden aangepast.

4.5 Indien de deelnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, is hij in verzuim Het zwembad De Watertuin biedt de deelnemer schriftelijk nog twee weken de gelegenheid om alsnog de betalingsverplichting na te komen. Indien na afloop van deze termijn niet wordt betaald, ontbindt het zwembad De Watertuin Rucphen de overeenkomst en is de deelnemer aan het zwembad De Watertuin een schadevergoeding verschuldigd die gelijk is aan het bedrag aan contributie die de deelnemer had moeten betalen indien de overeenkomst tot de oorspronkelijke looptijd zou zijn doorgelopen.

4.6 Na het verstrijken van de nieuwe betalingsdatum is het zwembad De Watertuin voorts gerechtigd om wettelijke rente en in redelijkheid gemaakte (buitengerechtelijke) kosten ex art. 6.96 lid 2 BW in rekening te brengen, een en ander vanaf het verstrijken van de oorspronkelijke betalingsdatum. Voorts i het zwembad De Watertuin bevoegd om de deelnemer te toegang tot de accommodatie te weigeren.

Artikel 5 – aansprakelijkheid

5.1 Het zwembad De Watertuin is nimmer aansprakelijk voor zaak- of personenschade die deelnemer lijdt in of bij de accommodatie van Zwembad de Watertuin, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van zwembad De Watertuin.

5.2 Indien het zwembad De Watertuin aansprakelijk is, dan is haar aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot het bedrag en de gevallen waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering van Zwembad De Watertuin uitkeert.

5.3 Indien de aansprakelijkheidsverzekering van Zwembad De Watertuin niet tot uitkering overgaat, dan is Zwembad De watertuin jegens de deelnemer nimmer aansprakelijk voor een hoger bedrag dan het bedrag van de ter zake van de deelnemersovereenkomst door de deelnemer verschuldigde contributie gedurende een jaar.

5.4 Zwembad De Watertuin kan in ieder geval nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade die de deelnemer lijdt door verlies, diefstal, vermissing of beschadiging van zaken of voor schade die het gevolg is van het staken van een sprotactiviteit of evenement do die het gevolg is van het verbieden van een bepaalde sportactiviteit of evenement door zwembad De Watertuin.

5.5 De deelneer is jegens zwembad De Watertuin aansprakelijk voor alle schade die tijdens het gebruik van de accommodatiedoor zijn toedoen  wordt veroorzaakt.

5.6 De deelnemer vrijwaart zwembad De Watertuin hierbij voor aanspraken van derden, die het gevolg zijn van een doen of laten van de deelnemer.

Artikel 6 beëindiging deelnemersovereenkomst

6.1 De deelnemersovereenkomst is aangegaan voor de periode zoals overeengekomen en wordt, behoudens hetgeen in art. 6.2 van deze voorwaarden is bepaald, na die periode stilzwijgend oor onbepaalde tijd verlegd, deelnemer is na afloop van de eerste contractperiode gerechtigd om de overeenkomst tussentijds op te zeggen, met inachtneming van een opzeggingsperiode van  één maand. Opzegging kan op dezelfde wijze gebeuren als de wijze waarop de overeenkomst is aangegaan. Schriftelijk per brief, door het invullen van een opzegformulier of online indien op deze wijze de overeenkomst tot stand is gekomen.

6.2 Indien de deelnemer gebruik maakt van de activiteit zwemles, dan is het vorenstaande lid niet van toepassing, maar eindigt de overeenkomst op het moment dat de deelnemer het diploma heeft behaald, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

6.3 Indien de deelnemer een contant abonnement heeft, eindigt de deelnemersovereenkomst van rechtswege na de periode zoals overeengekomen op het inschrijfformulier. De deelnemersovereenkomst kan kosteloos opnieuw worden aangegaan binnen een maand nadat de oorspronkelijke looptijd is geëindigd. In dat geval  is de deelnemer geen startersbijdrage verschuldigd.

6.4 Tussentijdse opzegging door de deelnemer is mogelijk indien hij een ander woonadres krijgt en het -als gevolg van de toegenomen reistijd- voor de deelnemer niet meer mogelijk is om onder redelijke voorwaarden gebruik te maken van de door Zwembad De Watertuin aangeboden activiteiten.

6.5 De deelnemer kan de deelnemersovereenkomst niet voor het einde van de eerste contractperiode opzeggen tenzij in geval van bijzondere omstandigheden,  zoals bijvoorbeeld ernstige ziekte of het overlijden van deelnemer.

6.6 Indien de deelnemer hetgeen in deze  voorwaarden is bepaald niet opvolgt, dan is zwembad De Watertuin gerechtigd hem de verdere toegang tot haar accommodatie te weigeren en deze en iedere andere overeenkomst die zij met deelnemer heet gesloten per direct op d=te schorten of te ontbinden. De deelnemer blijft alsdan de gehele contributie voor de contractperiode verschuldigd, welk bedrag direct geheel opeisbaar wordt.

 

 

6.7 indien zwembad De Watertuin als gevolg van een overmacht-situatie niet in de gelegenheid is om de accommodatie te beschikking te stellen aan de deelnemer, zwembad De watertuin eenzijdig gerechtigd om de contributie te bevriezen en wordt de verplichting voor de deelnemer om contributie te betalen tijdelijk (gedurende de periode van de overmacht-situatie) opgeschort. De periode van de bevriezing als gevolg van overmacht wordt aan het einde van de oorspronkelijke looptijd van de deelnemersovereenkomst toegevoegd waarbij de oorspronkelijke looptijd van de deelnemersovereenkomst toegevoegd waarbij de oorspronkelijke looptijd met maximaal drie maanden worden verlengd.

Artikel 7 gebruik spraypark

7.1 de openingstijden van het spraypark worden vastgesteld door de verantwoordelijken op de accommodatie. De accommodatie kan tijdens de officiële zon- en feestdagen gesloten zijn. Het spraypark wordt vervroegd gesloten of niet geopend wanneer slechte weersomstandigheden daartoe aanleiding geven.

Artikel 8 – geschillen

8.1 Alle geschillen die voortvloeien uit een deelnemersovereenkomst en/of de onderhavige en/of aanvullende voorwaarden zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegd rechter.

8.2 Op de deelnemersovereenkomst en/of de onderhavige en/of aanvullende voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.